Публічний договір

про надання медичних послуг

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір про надання медичних послуг укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Лаб24» (надалі – «Виконавець») та фізичною особою, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги з лабораторної діагностики на сайті www.lab24.com.ua (надалі – «Замовник»), які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона», та відповідає вимогам ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України.

1.2. Оформлюючи замовлення на сайті www.lab24.com.ua або замовляючи медичні послуги через контакт-центр Виконавця,Замовник підтверджує, що він ознайомився зі змістом цього Публічного договору про надання медичних послуг, розуміє його та засвідчує прийняття ним усіх умов цього Договору (акцепт). У випадку незгоди Замовника з умовами цього Договору, він зобов’язаний негайно припинити використання сервісу і покинути сайт www.lab24.com.ua. 

1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник гарантує, що він досяг віку 18 років.

1.4. У випадку замовлення Послуг для третьої особи Замовник підтверджує, що діє в інтересах такої третьої особи й отримав на це її добровільну згоду або є її законним представником.

1.5. Виконавець підтверджує та гарантує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення клінічних лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про захист персональних даних», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

1.7. Персональні дані Замовника або третіх осіб обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Політика конфіденційності є окремим документом, з яким Замовник ознайомлюється та погоджується при формуванні Замовлення згідно з цим Договором.

Визначення термінів:

Замовник – фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, розмістила на сайті www.lab24.com.ua Замовлення на надання Послуг для неї або для третьої особи. У випадку розміщення Замовлення Послуг третьої для третьої особи Замовник підтверджує, що діє в інтересах такої третьої особи й отримав на це добровільну згоду або є її законним представником.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Лаб24», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 02100, місто Київ, вул. Тороповського Георгія, будинок 39, код ЄДРПОУ: 44180731.

Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу пацієнта та надання йому результату проведеного медичного дослідження.

Замовлення – оформлений належним чином на сайті www.lab24.com.ua запит Замовника, в якому визначений перелік Послуг, які бажає отримати Замовник для себе або для третьої особи. Підтверджуючи Замовлення, Замовник одночасно підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору, а також Політикою конфіденційності та добровільно надає згоду на обробку своїх персональних даних.

Місце надання послуг – місцезнаходження лабораторного пункту, обраного Замовником у відповідному розділі Замовлення на сайті www.lab24.com.ua, або адреса для виїзду медсестри, вказана самостійно Замовником при оформлення Замовлення.

Прейскурант – перелік, що містить найменування та вартість Послуг, які надаються Виконавцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, а Замовник у свою чергу зобов’язується прийняти та оплатити Послуги.

2.2. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку, інших внутрішніх стандартів, інструкцій та положень Виконавця.

2.3. Оформлення Замовлення є підтвердженням того, що Замовник ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вносити зміни в перелік Послуг, які надаються Виконавцем та розміщений за посиланням www.lab24.com.ua щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках цього Договору.

3.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг Замовнику.

3.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

3.1.4. Інформувати Замовника про зміни щодо Послуг.

3.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час або після оформлення Замовлення.

3.1.6. У разі порушення Замовником рекомендацій Виконавця щодо підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень та/або при відмові в наданні інформованої добровільної згоди (у разі необхідності), Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Замовником. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

3.1.7. Відмовити у наданні Послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця.

3.1.8. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно і якісно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

3.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

3.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2.4. Забезпечити Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги тощо.

3.2.5. Забезпечити конфіденційність результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Замовника відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.6. У випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково не пізніш ніж за 24 години повідомляти про це Замовника.

3.3. Права Замовника:

3.3.1. Замовник має право на своєчасне і якісне отримання Послуги.

3.3.2. Обрати зручний для Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

3.3.3. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати в межах цього Договору.

3.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

3.3.5. Отримати від Виконавця повну та достовірну інформацію про:

місце надання Послуг, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг.

результати надання Послуг.

3.3.6. Анулювати Замовлення шляхом направлення письмової заяви Замовнику протягом строку дії Замовлення у порядку, встановленому в п. 4.5., 4.6. цього Договору.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов статті 4 цього Договору.

3.4.2. Не перешкоджати працівникам Виконавця під час забору біологічного матеріалу.

3.4.2.1. У разі порушення п. 3.4.2. Договору Виконавець залишає за собою право анулювання Замовлення. У цьому випадку здійснена Замовником оплата за Послугу не повертається.

3.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Замовником цього Договору.

3.4.4. За додатковою вимогою Виконавця, надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, а також надати Виконавцю всі інші дозволи, необхідні для надання Послуг Виконавцем.

3.4.5. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів (надання Послуг), розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Замовника.

3.4.6. Дотримуватися Правил перебування у відділеннях діагностичного центру/пунктах забору біологічного матеріалу Виконавця.

3.4.7. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах третьої особи, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про третю особу.

3.4.8. Отримати результати Замовлення Замовник може в електронному вигляді на електронній пошті, що була вказана під час оформлення замовлення або іншим способом, погодженим Сторонами.

4. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в Прейскуранті Виконавця на сайті www.lab24.com.ua, чинному на дату оплати Послуг.

4.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої Послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Замовник отримав sms-повідомлення на вказаний ним номер телефону та/або електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

4.3. Оплата послуг за Договором здійснюється у розмірі 100% ціни відповідної Послуги згідно Прейскуранту цін Виконавця шляхом попереднього перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на сайті www.lab24.com.ua, та відповідно до правил платіжної системи.

4.4. Всі Послуги, що містяться в Замовленні, на момент їх безпосереднього надання Замовнику за місцем надання Послуг повинні бути повністю оплачені.

4.5. У разі, якщо Замовлення анульоване за письмовою заявою Замовника протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість ненаданих Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Замовнику вартості неотриманих Послуг.

4.5.1. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 3 (три) години до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 3 (три) години до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються.

4.5.2. Кошти не повертаються у разі, якщо Замовником порушено п. 3.4.5 цього Договору.

4.6. Заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Замовником в електронній формі. У разі подання Замовником письмової заяви на паперовому носії, така заява підлягає оформленню за місцем надання послуг або направляється Замовником на юридичну адресу Виконавця, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

5.1. Для оформлення Замовлення, Замовник заповнює формуляр Замовлення на сайті www.lab24.com.ua, обирає місце із переліку місць, де можна отримати Послугу, обирає перелік необхідних Послуг, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору, надає згоду на обробку персональних даних та обирає спосіб оплати.

5.1.1. Оформлення Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Замовника з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок.

5.2. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення.

5.3. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Замовнику надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний Замовником та/або на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені послуги, вартість, сума замовлення.

5.4. Замовник має право скасувати неоплачене Замовлення на сайті до моменту забору біологічного матеріалу Виконавцем, шляхом заповнення реєстраційної форми скасування Замовлення. Дана процедура передбачає анулювання Замовлення без можливості подальшого відновлення.

5.5. Анулювання Замовлення не позбавляє Замовника права на оформлення нового Замовлення на Послуги.

5.6. У випадку виявлення Замовником допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Замовник має право звернутися до Виконавця з метою виправлення зазначених помилок. У цьому випадку послуги надаються Замовнику в порядку загальної черги.

6. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Строк надання Послуг, зокрема проведення клініко-діагностичного дослідження біологічного матеріалу, визначений на сайті www.lab24.com.ua та є орієнтовним, а саме таким, що може бути продовжений Виконавцем на 1 робочий день, якщо таке продовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного клініко-діагностичного дослідження. У такому випадку Виконавець додатково не повідомляє Пацієнта про продовження строку надання послуг.

6.2. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення складає 30 робочих днів. Цей строк може бути продовжений на розсуд Виконавця.

7. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ У ТРЕТІХ ОСІБ

7.1. Окрім медичних Послуг, які надаються Виконавцем, на сайті www.lab24.com.ua може розміщуватись інформація про послуги, які надаються третіми особами. У випадку замовлення таких послуг Замовник укладає договір безпосередньо з такою третьою особою на умовах, вказаних на сайті.

7.2. У випадку укладення Замовником договору з третьою особою через сайт www.lab24.com.ua, Виконавець не несе відповідальності за своєчасність та якість надання послуг Замовнику третьою особою. Усі претензії та зауваження з приводу послуг Замовник може направляти безпосередньо третій особі – надавачу послуг.

7.3. У випадку укладення Замовником договору з третьою особою через сайт www.lab24.com.ua, Виконавець несе відповідальність за дотримання законодавства про захист персональних даних, які Замовник надає під час оформлення замовлення на сайті, відповідно до положень Політики конфіденційності.

8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника вносити зміни в текст даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого строку надання послуг.

8.2. Зміни в Договорі силу набувають чинності після їх публікації на сайті www.lab24.com.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

8.3. Замовник вважається повідомленим про внесені зміни до Договору з моменту опублікування цих змін на сайті Виконавця.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на цьому сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації.

10.2. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, або бути неповною, містити технічні чи граматичні неточності.

10.3. Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

10.4. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні пацієнти приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником Послуг за цим Договором та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.

11.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник має право на пред’явлення письмової претензії, яка обов’язково повинна бути розглянута Виконавцем у визначені законодавством України строки.

11.3. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Послуг, оплаченого Замовником або третьою стороною.

11.4. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку.

11.5. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання цього Договору, застосовуються положення законодавства України.

12. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги у випадках порушення Пацієнтом п. 3.4.5 цього Договору.

12.3. Виконавець не несе відповідальності за якість послуг, що надаються третіми особами відповідно до ст. 7 цього Публічного договору.

12.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

12.5. При настанні обставин, визначених у п. 11.3 цього Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

12.6. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.

12.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення через сайт Виконавця або контакт-центр та не вимагає окремого підписання Сторонами примірника Договору в письмовій формі.

14. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ЛАБ24»

Юридична адреса:

02100, місто Київ, вул. Тороповського Георгія, будинок 39

Тел. +38 067 500 2845

info@lab24.com.ua

Замовник – з умовами Публічного договору про надання медичних послуг згоден(а).