Публічний договір

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Публічний договір про надання медичних послуг є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХелсіЛаб», надалі – «Виконавець»/ТОВ «ХелсіЛаб» усім фізичним особам, які на оплатній основі замовляють медичні послуги з лабораторної діагностики на сайті www.lab24.com.ua, в подальшому іменуються «Замовник/ Замовники», надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» та відповідає вимогам ст. ст. 633, 641, 634 Цивільного кодексу України.

1.2. Реєстрація на сайті www.lab24.com.ua свідчить про прийняття Замовником всіх умов цієї оферти та умов цього Договору. Беззаперечним підтвердженням прийняття цієї оферти є здійснення платежу на рахунок Виконавця і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.4. У випадку розміщення Замовлення Послуг від імені третьої особи Замовник підтверджує, що діє в інтересах третьої особи й отримав на це добровільну згоду. У випадку, якщо третя особа володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, попереднє замовлення Послуги може бути здійснено виключно Замовником.

1.5. Виконавець підтверджує та гарантує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення клінічних лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про захист персональних даних», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

Визначення термінів:

Замовник – фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, зареєструвалась та розмістила на сайті www.lab24.com.ua Замовлення від власного імені чи від імені третьої особи на надання Послуг. У випадку розміщення Замовлення Послуг від імені третьої особи Замовник підтверджує, що діє в інтересах третьої особи й отримав на це добровільну згоду. У випадку, якщо третя особа володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, попереднє замовлення Послуги може бути здійснено виключно Замовником.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ХелсіЛаб».

ТОВ «ХелсіЛаб» – юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 03115, м. Київ, вул. Вітрука Генерала, буд. 10а, код ЄДРПОУ: 43439709.

Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу Замовника, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Замовника та надання Замовнику результату проведеного медичного дослідження.

Замовлення – оформлений належним чином на сайті www.lab24.com.ua запит Замовника, в якому визначений перелік Послуг, які бажає отримати Замовник під час відвідування відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу Виконавця за попередньо визначеним місцезнаходженням.

Підтверджуючи Замовлення, Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Замовника на умовах, встановлених згодою на обробку персональних даних в системі «immd.com» на сайті Виконавця.

Місце надання послуг – місцезнаходження Виконавця та його відокремлених підрозділів, якщо такі підрозділи наявні у Виконавця та визначені Виконавцем пункти забору біологічного матеріалу.

Прейскурант – перелік, що містить намненування та вартість Послуг, що надаються Виконацем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, а Замовник в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору.

2.2. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку, інших внутрішніх стандартів, інструкцій та положень Виконавця.

2.3. Оформлення Замовлення є підтвердженням того, що Замовник ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

2.4. Замовник підтверджує, що в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України надає згоду на обробку персональних даних на сайті lab24.com.ua, відповідно до затвердженої мети обробки персональних даних, персональні дані якого надані та/або будуть надані Виконавцю з метою виконання цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вносити зміни в перелік Послуг, які надаються Виконавцем та розміщений за посиланням www,lab24.com.ua щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

3.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг Замовнику.

3.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

3.1.4. Інформувати Замовника про зміни щодо Послуг.

3.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час або після оформлення Замовлення.

3.1.6. У разі порушення Замовником рекомендацій Виконавця щодо підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень та/або при відмові в наданні інформованої добровільної згоди (у разі необхідності), Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Замовником. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

3.1.7. Відмовити у наданні Послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця.

3.1.8. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно і якісно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

3.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

3.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2.4. Забезпечити Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги тощо.

3.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Замовника відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.6. У випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково не пізніш ніж за 24 години повідомляти про це Замовника.

3.3. Права Замовника:

3.3.1. Замовник має право на своєчасне і якісне отримання Послуги.

3.3.2. Обрати зручний для Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

3.3.3. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати в межах цього Договору.

3.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

3.3.5. Отримати від Виконавця повну та достовірну інформацію про:

  • місце надання Послуг, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг.
  • результати надання Послуг.

3.3.6. Анулювати Замовлення шляхом направлення письмової заяви Замовнику протягом строку дії Замовлення у порядку, встановленому в п. 4.5., 4.6. цього Договору.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов статті 4 цього Договору.

3.4.2. Не перешкоджати працівникам Виконавця під час забору біологічного матеріалу.

3.4.2.1. У разі порушення п. 3.4.2. Договору Виконавець залишає за собою право анулювання Замовлення, в разі, якщо послуга була оплачена, в такому випадку оплата за Послугу Замовнику не повертається.

3.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Замовником цього Договору.

3.4.4. За додатковою вимогою Виконавця, надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи, необхідні для надання Послуг Виконавцем.

3.4.5. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів (надання Послуг), розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Замовника.

3.4.6. Замовник зобов’язується дотримуватися Правил перебування у відділеннях діагностичного центру/пунктах забору біологічного матеріалу Виконавця.

3.4.7. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах третьої особи, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про третю особу.

3.4.8. Отримати результати Замовлення Замовник може в електронному вигляді на електронній пошті, що була вказана під час оформлення замовлення.

4. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прейскуранті Виконавця на сайті www,lab24.com.ua, що діє на дату оплати Послуг та який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

4.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої Послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Замовник отримав sms-повідомлення на вказаний ним номер телефону та/або електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

4.3. Оплата послуг за Договором здійснюється у розмірі 100% ціни відповідної Послуги згідно Прейскуранту цін Виконавця одним із наступних способів:

– авансовим (попереднім) платежем (шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті www,lab24.com.ua, та відповідно до правил платіжної системи);

4.4. Замовник здійснює оплату Послуг способом, запропонованим на сайті www,lab24.com.ua. Всі Послуги, що містяться в Замовленні на момент їх безпосереднього надання Замовнику за місцем надання Послуг повинні бути повністю оплачені.

4.5. У разі, якщо Замовлення анульоване за письмовою заявою Замовника протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість ненаданих Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Замовнику вартості неотриманих Послуг.

4.5.1. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 3 (три) години до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 3 (три) години до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються.

4.5.2. Кошти не повертаються у разі, якщо Замовником порушено п. 3.4.5 цього Договору.

4.6. Заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Замовником в електронній формі. У разі подання Замовником письмової заяви на паперовому носії, така заява підлягає оформленню за місцем надання послуг або направляється Замовником на юридичну адресу Виконавця, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

5.1. Для оформлення Замовлення, Замовник реєструється на сайті www.lab24.com.ua шляхомзаповнення реєстраційної форми, обирає місце із переліку місць, де можна отримати Послугу, обирає перелік необхідних Послуг, оформлює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на сайті www.lab24.com.ua, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору, надає згоду на обробрку персональних даних та обирає спосіб оплати.

5.1.1. Оформлення Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Замовника з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок.

5.2. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення.

5.3. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Замовнику надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний Замовником та\або на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені послуги, вартість, сума замовлення.

5.4. Замовник має право скасувати неоплачене Замовлення на сайті до момента забору біологічного матеріалу Виконавцем, шляхом заповнення реєстраційної форми скасування Замовлення. Дана процедура передбачає анулювання Замовлення без можливості подальшого відновлення.

5.5. Анулювання Замовлення не є фактом обмеження права Замовлення на оформлення нового Замовлення на Послуги.

5.6. Замовник після отримання Послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в системі «immd.com».

5.7. У випадку виявлення Замовником допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Замовник має право звернутися до Виконавця з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Замовнику в порядку загальної черги.

6. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Строк надання Послуг, зокрема проведення клініко-діагностичного дослідження біологічного матеріалу Замовника, визначений на сайті www.lab24.com.ua та є орієнтовним, а саме таким, що може бути подовжено Виконавцем на 1 робочий день, якщо таке подовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного клініко-діагностичного дослідження. В даному випадку Виконавець додатково не повідомляє Пацієнта про продовження строку надання послуг.

6.2. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення складає 30 робочих днів. Цей строк може бути продовжений на розсуд Виконавця.

  1. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

7.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника вносити зміни в текст даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання послуг.

7.2. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті www.lab24.com.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

7.3. Замовник вважається повідомленим про внесені зміни до Договору з моменту опублікування цих змін на сайті Виконавця.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до момента виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих невідповідностей, помилок і упущень.

9.3. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності.

9.4. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Сайті Виконавця. Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

9.5. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні пацієнти приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.

10.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем у визначені законодавством України строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

10.3. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Послуг, оплаченого Замовником або третьою стороною.

10.4. У разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

10.5.До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору застосовуються положення законодавства України.

11. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги, у випадках порушення Пацієнтом п. 3.4.5. даного Договору.

11.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

11.4. При настанні обставин, визначених у п. 11.3 даного Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

11.5. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.

11.6. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Замовником, чи безпосереднє надання Послуги Замовнику не є підставою вважати цей Договір не укладеним.

12.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

13. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ХЕЛСІ ЛАБ»

Юридична адреса:

03115, м. Київ, вул. Вітрука Генерала, буд. 10а
Код ЄДРПОУ 43439709
IBAN UA773204780000026005924880530
МФО 320478 АБ «УКРГАЗБАНК»

Адреса для листування та лабораторії:

01024, Україна, м. Київ, вул. Антоновича 16-В.
Тел.кол-центр: 044 344-25-30,
Тел.бухгалтерія: 044 344-60-25

Редація чинна від «01» квітня 2021 року.

Директор ТОВ «ХелсіЛаб» Пиниця Н.І.

Замовник – з умовами Публічного договору про надання медичних послуг згоден(а).